Områder

Områder
Før du køber ‘hovedudgaven’ af ‘Fri ved at prikke’, kan du vælge at købe et ‘område’. Et ‘område’ rummer de mest centrale livsbegrænsende overbevisninger ex i forhold til ‘fysisk sygdom’, som er et af områderne. Med området får du også instruktion og forståelse af ‘området.

Tilbage til Fri ved at prikke

Udvalgte områder – kort beskrivelse:
(Længere beskrivelse af baggrund/forståelse får du med, når du køber “et område”.)

Generelt:
Det ser ud til, vi virker bedst på alle områder, når vi er den eller det, vi egentlig er. ’Fri ved at prikke’ frisætter til at være det, vi er.
De ar, livet har givet os, kan ændres – og behøver dermed ikke længere at være styrende eller bestemmende for, hvad vi gør – og ikke gør.

Fysisk sygdom
Fysisk sygdom ser ud til at være et udtryk for overbelastning – først og fremmest tankemæssigt/følelsesmæssigt. Jo mere vi er belastede, jo færre (frie) ressourcer er der til at håndtere infektioner – men også kroppens almindelige funktioner: ex optagelse af næringsstoffer, vitaminer og mineraler og udskillelse. Man kan sige fysisk sygdom er en måde at få at vide, man på nogle måder overbelaster (se evt. ’Sygdommens 7 faser’ ).

Identitet

Du kan forsøge at være en anden, end den du er – og al den tid, du forsøger, er forbundet med frustration – for du kan ikke være en anden, end den du er. Man kan derfor sige udvikling af identitet handler om at udforske – og blive – og være den, du er.

Arbejde/karriere
Mange lever i meget høj grad andres krav og forventninger. Det gælder også det, de arbejder med – og hvordan de gør det. Der ser ud til at være meget store positive effekter af at have udgangspunkt i sit jeg.

Samarbejde
Når der opstår problemer i et samarbejde, handler det ofte om usikkerhed om egen formåen – eller usikkerhed om den andens eller de andres formåen.
Når vi ikke spørger de andre, hvordan det forholder sig hos ham eller hende, gætter vi i stedet på, hvordan det er – og alle ved, man både kan gætte rigtigt og forkert.
Det ser ud til løsningen er at turde at stå ved sig selv.

Børn
Alle ser ud til at have et ønske om at have så godt et samspil med deres børn som muligt. Det ser ud til det optimale samspil opnås, når det lykkes at se sit barn som noget andet end sig selv – og giver det plads – og støtte til at udfolde det, det er.
Tilbage Til toppen

Familie
Familien er stadig en betydningsfuld enhed. Det mærker man, når den er det – og bestemt også, når den ikke er det. Igennem livet har vi forskellige positioner (ex barn, forælder, bedsteforælder) – som hver har deres udfordringer. En udfordring, der er gennemgående, ser ud til at være at holde fast i sig selv.

Parforhold
Et parforhold ser ud til at fungere bedst, når det består af to enkelt mennesker. To mennesker – der tør at være sig selv – hvilket også indebærer på tidspunkter at turde at være alene.

Seksualitet
De vigtigste forestillinger, vi har – også om seksualitet – er dem, vi har med fra den sociale sammenhæng, vi voksede op i. Nogle forestillinger har vi selv dannet på baggrund af det, vi har oplevet. Andre har vi overtaget fra mennesker, vi tillagde stor betydning.
Nogle forestillinger passer til den, vi egentlig er – andre bestemt ikke.

Single liv
Et liv som single giver nogle særlige udfordringer, fordi det stadig er en meget udbredt norm, at man skal leve sit voksenliv som par. Alle, der lever som single, har nogle meget gode grunde til at bryde med normen. Det ser ud til at være personlige erfaringer med – og konsekvenser af – at følge normen der, hvor de voksede op.

Udseende
Udseende får stor opmærksomhed – og får dermed stærkt fokus hos mange. Samtidig er der en stærk erkendelse af, at det er det, der er bag udseendet, vi lever på – og lever af.
Netop fordi udseendet har så stort fokus, opleves det meget livgivende at sætte sig fri af det stærke fokus.

Til toppen

Aldring
Det positive ved aldring er erfaringsudvikling. Samtidig er der nogle særlige udfordringer, som ex ikke at kunne det samme, som før. Det ser ud til, vi, når vi lever vores jeg, har fokus på muligheder – og ikke begrænsninger.

Kost
Samtidig med, det følelsesmæssige/tankemæssige ser ud til for de fleste at øve en indflydelse tæt på 90 %, betyder det noget, hvilke byggestene kroppen har at bygge med. Det er spændende at opleve, hvilken intelligens kroppen rummer. Kroppen ved, hvad den har brug for – og kan bare spørges.

Vægt
Der ser ud til at være en stæk sammenhæng imellem vores oplevelse af at kunne skabe vores liv (gribe ind/forandre) og hvordan kroppen reagerer ex ved at hamstre eller lægge på lager – og tilskynder os til at gøre det – hvis der er en oplevelse af, at andre skaber livet. Mange har prøvet at tabe sig – og tage på igen.

Motion
Kroppen ser ud til at have brug for motion – i forhold til optagelse af næringsstoffer, vitaminer og mineraler – og i forhold til udskillelse af affaldsstoffer. Motion ser også ud til at være afgørende for vedligeholdelse af muskulaturen. Det optimale ser ud til at være motion i overensstemmelse med, hvad der passer for den enkelte krop (ingen er ens). Kroppen ved det – og kan bare spørges.

Sport
Den mindste bevægelse ser ud til at være styret af bevidstheden – i meget høj grad den ubevidste del. Det er afgørende, hvad vi tænker (også ubevidst) – lige i det splitsekund, vi udfører en bevægelse – for, hvordan den lykkes. Det optimale ser ud til at være fri til at have et rent uforstyrret fokus.

Til toppen

Stress
Baggrunden for stress er ofte usikkerhed med hensyn til, om man gør nok – og om det, man gør, er godt nok. Det leder ofte til forskellige grader af overforbrug af sig selv. Når vi overforbruger os selv, føler vi os truet – og udskiller ”stress – hormon”. For højt ”stress – hormon” niveau over længere tid udløser ex blodpropper.

Angst
Angst ser blot ud til at være en måde, vi kan få at vide, at vi i øjeblikket handler på en eller flere måder, der ikke er i overensstemmelse med jeget. Det ser ud til, der er en ret vid ramme, vi kan gøre erfaringer indenfor. Hvis vi kommer udenfor denne ramme, får vi det at vide på en ubehagelig måde.

Depression
Det ”gamle” ord nedtrykt er egentlig mere dækkende. Det siger, der er noget, man er trykket ned af. Det, man er trykket ned af, må løftes af.
Nedtrykthed indebærer en høj grad af opgivelse. Man har forsøgt og forsøgt – uden at det er lykkedes. Blot et lille hint om, at det kan lykkes – og hvordan, gør, at man er parat til at forsøge igen.

OCD
OCD er en engelsk forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder.
På dansk hedder det tvangstanker og tvangshandlinger. Det tvangsmæssige ligger i, at det er tanker, man bliver ved med at tænke – eller handlinger, man oplever, man er nødt til at udføre. OCD er ofte forbundet med forskellige grader af angst.

Til toppen

Smerte
Det ser ikke ud til, kroppen har et ønske om at kommunikere med smerte – men det kan være nødvendigt – for at få os i tale – eller få os til at afsøge nye muligheder for at være. Smerten er et resultat af den måde, man har været på indtil nu. For de fleste gælder det, at kroppen ikke har andre muligheder for at kommunikere end med smerte – på samme måde som et lille barn, der bare skriger.

Spændinger
Spændinger ser ud til både at kunne komme for at fortælle om fysisk overforbrug – og psykisk overforbrug. Mange har lært tidligt, at livet i højere grad handler om at opfylde andres behov – end om at opfylde egne. Det er bare en forudsætning for at kunne have noget at give til andre, at man husker sig selv.

Til toppen